Giới thiệu về phòng Hành chính - Tổng hợp

 

NGƯT.TS, Nguyễn Chí Hiếu

 (Trưởng phòng  Hành Chính - Tổng hợp)

 Mobi: 00969 970 973

Nguyễn Văn Quang

(Phó trưởng phòng Hành Chính - Tổng hợp)           

Mobi: 0372 069 207

Lê Văn Mẫn

(Phó trưởng phòng Hành Chính - Tổng hợp)           

Mobi: 0937 613 555

 

Nguyễn  Thị Hằng                    

Thư ký - Nhân viên phòng Hành chính - Tổng hợp

Mobi: 0989 549 360

 

 Phạm Đình Thanh

 Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

(Tổ trưởng tổ Điện Nước)

 Mobi: 0936 512 124                                                           

 

Lê Thị Hồng

Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

Mobi: 0833 7862 999

Đỗ Đức Đạt

Nhân viên kỹ thuật P.Hành Chính - Tổng hợp

(Điện nước)

Mobi: 0868 903 190

Trần Đăng Thọ

Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

(Lái xe)

Mobi: 0845 845 585                                           

 

Ninh Thị Nguyệt

Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

Mobi: 0906 096 389                                           

 

Trần Văn Sơn

Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

Mobi: 0888 922 788                                           

 

Phạm Văn Huỳnh

Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

Mobi: 0962 833 103                                 

                    

 

Lê thị Thắm

Nhân viên P.Hành Chính - Tổng hợp

Mobi: 0396 910 263